הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - מכרז מסגרת פומבי 02/2018 למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו\

מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2018

מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית לחץ כאן

נוסח המכרז לחץ כאן
 
 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. במסגרת המכרז ייבחרו עד שלושה (3) ספקי מסגרת תחת כל יעד – בארץ ובחו"ל. המציעים יוכלו להגיש הצעה ליעד אחד או יותר ויידרשו לעמוד בתנאי סף לכל יעד.
 
תקופת ההתקשרות בין החברה לכל אחד מספקי המסגרת תהא ל-24 חודשים החל מהמועד שייקבע על ידי החברה לאחר הזכייה במכרז. לחברה שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על חמש (5) שנים. 
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
 
יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף  להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.  ואלו התנאים:
 
1.1. ניסיון קודם
 
1.1.1. מציע אשר מגיש הצעה למתן השירותים בחו"ל -
          במהלך חמש השנים 2017-2013 סיפק המציע שירותי הפקת נופש לארגונים בכמות מצטברת של לפחות 20 הפקות              נופש/טיולים בחו"ל, כאשר בכל הפקת נופש השתתפו 40 נופשים לפחות ושולם תמורתה למציע סכום של 85 אלף                     ש''ח לפחות  (לפני מע"מ).
 
1.1.2. מציע אשר מגיש הצעה למתן השירותים בארץ -  
          במהלך חמש השנים 2017-2013 סיפק המציע שירותי הפקת נופש ואירועים לארגונים בכמות מצטברת של 25 הפקות            לפחות בארץ כאשר בכל הפקה השתתפו 80 משתתפים לפחות ושולם תמורתה למציע סכום של 150 אלף ש''ח לפחות             (לפני מע"מ).
 
1.2. מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016, לא פחת מחמישה (5) מיליון ש''ח (לא כולל מע"מ). 
 
1.3. המציע מעסיק באופן ישיר ביחסי עובד-מעביד לפחות חמישה (5) עובדים.
 
1.4. המפיק הראשי או ראש הצוות המוצע על ידי המציע לצורך ניהול מתן השירותים לחברה הנו בעל ניסיון במהלך חמש                 השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות במתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ו/או בחו"ל לחמישה ארגונים שכל           אחד מהם  מונה למעלה מ-100 עובדים.
 
1.5. בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
 
את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש כנגד תשלום בסך 750 ש''ח כולל מע"מ במשרדי החברה, בכתובת פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, או במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב, בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00, וכנגד מסירת פרטים של המציע. 
 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת gisela@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 11.2.2018 בשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
 
המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 20.2.2018 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 
 
המזמין אינו מחויב לקבל הצעה שהיא. 
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.