הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - מכרז פומבי 09/2018 להציע הצעות למתן שירותי תכנון ראשוני למתקן פל\

מכרז פומבי מס' 09/2018

להורדה סיכום כנס מציעים נוסף 09/2018